Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Adviesbureau brandveiligheid Bbl (versie januari 2023)

A. Definities en werkingssfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;
b. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, en waar- op opdrachtnemer deze voorwaarden op van toepas- sing heeft verklaard. Het plaatsen van een opdracht geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.
3. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepas- sing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden wor- den of dienen te worden betrokken.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

B. Opdrachten en overeenkomsten

1. De opdracht c.q. overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen als opdrachtgever bevestigd zich akkoord te verklaren met de uitgebrachte offerte of aanbieding. De bevestiging is gebaseerd op door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte infor- matie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Een deelopdracht dient bij voorkeur schriftelijk te worden overeengeko- men, met verwijzing naar een deel van de offerte/- aanbieding, dat van toepassing is. Bedragen in offertes/aanbiedingen zijn altijd excl. BTW.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of activiteit is gegeven.
4. Als bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat zich omstandigheden voordoen die een gewijzigde aanpak, omvang of uitvoering vergen, dan kan wijziging van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als opdracht- nemer hebben de plicht deze omstandigheden tijdig te signaleren en de hieruit voortvloeiende conse- quenties voor de opdracht, waaronder meerkosten te bespreken.
5. Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzing van de opdrachtgever omtrent uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk of noodzakelijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
6. Bij alle opdrachten is voor een juiste beeldvorming een zo groot mogelijke openheid in informatie noodzakelijk. Opdrachtgever verplicht zich tot het verschaffen van alle informatie, die naar de mening van opdrachtnemer in alle redelijkheid gewenst is om tot een juist oordeel te komen over de gegeven situatie. Voorts zal opdrachtgever bij de opdracht betrokken functionarissen op de hoogte stellen van de opdracht en hen medewerking opdragen.
7. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding te- genover derden, die niet bij de uitvoering van de op- dracht zijn betrokken. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan op- drachtnemer en alle andere informatie, die redelijker- wijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd. Daar- naast zal opdrachtnemer eventuele rapporten, versla- gen (inclusief die door opdrachtnemer zèlf zijn ge- schreven) betreffende de opdracht niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestem- ming voor is gegeven.
8. Partijen hebben het recht, voortijdig en na aanvang van de werkzaamheden de overeenkomst éénzijdig te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te ge- schieden. Voor tussentijdse beëindiging is een opzeg- termijn van twee maanden vereist. Bij opzegging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht op com- pensatie vanwege het daardoor ontstane en aan- nemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen, die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

C. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen zijn uitsluitend be- stemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de stukken waren bedoeld, of ter kennis aan derden worden gebracht.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken, waarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Opdrachtgever is slechts na schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer gerechtigd het resultaat van een opdracht aan te wenden ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclamedoeleinden en voor andere dergelijke toepassingen.

D. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van haar werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren, die buiten de invloed van opdrachtnemer vallen. Opdrachtnemer kan derhalve géén garanties geven m.b.t. te verwachten resultaten van de door haar verrichte onderzoeken, adviezen uitgevoerde opdrachten enz..
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte (gedeeltelijk) onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Ook voor overmacht of onvoorziene situaties, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en daaruit voortvloeiende gevolgen is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarvoor in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt mede begrepen ziekte en overlijden van de projectuitvoerenden, stakingen en dergelijke.
4. Aansprakelijkheid voor schade is slechts dan aanwezig, als kan worden aangetoond dat sprake is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die vermijdbaar zouden zijn geweest indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht genomen zouden zijn.
5. In geval van aansprakelijkheid is opdrachtnemer uit- sluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdracht- nemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- stagnatie etc..
6. Voor alle andere schade is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het honorarium, verschuldigd voor overeengekomen werkzaamheden. Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste drie maanden.
8. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is boven- dien beperkt tot de schade die aan opdrachtnemer wordt gemeld binnen het jaar na het beëindigen van de diensten. Latere vorderingen zijn niet meer ont- vankelijk.
9. Bij opdrachten betreffende detachering accepteert opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.

E. Honorarium, verrekening, opschortingsrecht

1.De hoogte van het honorarium wordt in de over- eenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgesteld of vloeit voort uit het gebruikelijke tarief, vermeerderd met een jaarlijkse indexering.
2. Indien een afspraak niet binnen 24 uur door of namens de cliënt of vanwege de opdracht is geannuleerd, dan wordt de gereserveerde tijd tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
3. Facturering van het honorarium, vermeerderd met voorschotten en declaraties van derden, geschiedt maandelijks, na afloop van iedere kalendermaand, op basis van voortschrijding van de werkzaamheden. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta.
4. Indien bij de overeenkomst géén betalingstermijn(en) is/zijn vastgesteld, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze of de in de overeenkomst vastgestelde betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie op ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het geheel verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en bui- tengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
6. Indien betaling achterwege blijft is opdrachtnemer bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, of indien opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de opeisbare vorderingen niet worden voldaan.
7. Eventuele wijzigingen in het honorarium voor opdrachten met een langere looptijd of opeen- volgende opdrachten worden door opdrachtnemer één maand van te voren aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld. Opdrachtgever heeft het recht om de verhoging van het honorarium te weigeren en de opdracht te beëindigen met ingang van de datum, waarop de verhoging van het honorarium van kracht zou zijn geworden.

F. Geschillen

1. Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot een oplossing gebracht. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil -bij uitsluiting van andere instanties- worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
2. Wanneer opdrachtgever, op grond van deze overeenkomst, een geschil aanhangig maakt aan opdrachtnemer, dan ontslaat hem dat niet van zijn betalingsverplichting, en dienen de facturen te worden betaald binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn. Mocht opdrachtgever in het gelijk worden gesteld, dan betaalt opdrachtnemer de factuurbedragen binnen 2 weken terug.
 

G. Klachtenregeling

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden vermeld, vergezeld van een duidelijke omschrijving en toelichting van de klacht(en).
2. Elke regeling die is gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen worden berecht door de voor de plaats van onze vestiging bevoegde rechter.

Oosterbeek, januari 2023